Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.000€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώνεται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη των μελετών ο Δήμος θα μπορέσει αναζητήσει χρηματοδότηση ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι δύο πιο κοστοβόρες ενεργειακά υποδομές παιδικών σταθμών του Δήμου και το κοινωνικό κέντρο, επιτυγχάνοντας έτσι την αναβάθμισή τους, τη σημαντική μείωση κόστους για το Δήμο και την προστασία του φυσκού περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη του 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται η μελέτη του 1ου Παιδικού Σταθμού.