Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 1: Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 68.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

  1. Με τη μελέτη για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας του βουνού (προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας) στο Όρος Πεντέλη και τη μελέτη για την αποκατάσταση της βλάστησης, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα είδη χλωρίδας και πανίδας της Πεντέλης και να προσδιοριστεί ποιά χρήζουν προστασίας. Θα προβλεφθούν αναδασωτικές εργασίες με πυράντοχα είδη.
  2. Με τη μελέτη εκπόνησης σεναρίων από τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία/οικονομία και το σχέδιο δράσης για την αποφυγή της, θα εκτιμηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Πεντέλης και την εξέλιξη που μπορεί να έχει στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Προβλέπεται σύνταξη σχεδίου διαχείρισης κινδύνου φυσικών καταστροφών και κρίσεων.
  3. Με τη μελέτη για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Πεντελικού όρους, θα προβλεφθεί σχέδιο ώστε το Πεντελικό να καταστεί χώρος μηδενικών αποβλήτων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι μελέτες αυτές, μαζί με τη διαχειριστική μελέτη του ορεινού όγκου (Α/Α ΠΕΝΤ 6) και την υδρολογική μελέτη (Α/Α ΠΕΝΤ 11), θα αντιμετωπίσουν ολιστικά όλες τις παραμέτρους της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Πεντελικού και θα συμβάλλουν στην ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση του Όρους. Θα καλύψουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις, την ενίσχυση της χλωρίδας (αναδασώσεις και είδος δέντρων) και πανίδας του Πεντελικού, ενώ θα συνταχθεί και σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων στο βουνό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε