Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 8 : Master Plan ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Πεντελικού

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου : Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ολοκληρωμένη μελέτη ανάδειξης του συνόλου των πολιτιστκών στοιχείων του Πεντελικού, τόσο της κλασσικής εποχής, όσο και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), όπου και εγκρίθηκε. Η έγκριση από το ΚΑΣ είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις στους πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον Αύγουστο 2022.