Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση νησίδων στη Λεωφ. Δημοκρατίας και στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται

Μελέτη : Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης : Αίτημα σε Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται καθαρισμός και συντήρηση των κρασπέδων και του αστικού εξοπλισμού στις κεντρικές νησίδες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και ενίσχυση της φύτευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι ο εξωραϊσμός των νησίδων στους δύο κεντρικούς και υπερτοπικούς δρόμους της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για να υλοποιηθεί η παρέμβαση.