Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων και δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προκύψει από τη μελέτη

Μελέτη : Συντάσσεται από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης : Μελέτη: Δήμος Πεντέλης, Έργο: ΚΤΥΠ Α.Ε.

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Στο σχολείο υπάρχουν αίθουσες παλαιές, τύπου προκάτ. Με την παρέμβαση θα δημιουργηθεί νέα πτέρυγα και θα κατασκευαστεί νέο κλειστό γυμναστήριο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβάθμιση των υποδομών της σχολικής ζωής για τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Επίσης η πόλη θα αποκτήσει ένα νέο κλειστό γυμναστήριο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη και στη συνέχεια θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση του έργου από την ΚΤΥΠ ΑΕ.