Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εργασίες στο κοιμητήριο Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε κοιμητήρια 

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη : Ολοκληρώνεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η δημιουργία πλατείας μπροστά στο ναό και διαμόρφωση της εισόδου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το κοιμητήριο των Μελισσίων χρήζει αναβάθμισης. Με την παρέμβαση θα βελτιωθεί λειτουργικά και αισθητικά, αναδεικνύοντας την ιερότητα του χώρου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη.