Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α τρίμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης ώστε να γίνουν συγκεκριμένα τα πεδία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα μπορεί να παραγματοποιηθεί στο Πεντελικό Όρος, οι χώροι που θα τη φιλοξενήσουν, οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομές και λοιπός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες της περιοχής, κυρίως οι νεώτερες ηλικίες, θα αποκτήσουν ουσιαστικές υποδομές και χώρους, ώστε να παρακολουθούν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ανατεθεί η μελέτη και συντάσσεται.