Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για χαρτί

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.500€

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ο εξοπλισμός τοποθετείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 250 κίτρινων κάδων για συλλογή χαρτιού και υπηρεσία απομάκρυνσης του χαρτιού από χώρο του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος εκμεταλεύεται και την αξία τουχαρτιού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το χαρτί υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 20% των αστικών αποβλήτων. Ο Δήμος εισάγει δυναμικά ένα νεό ρεύμα αποβλήτων και προσφέρει στους δημότες τη δυνατότητα να απορρίπτουν χαρτία στους ειδικούς κάδους. Αναμένεται αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και μείωση των ποσοστών ταφής του Δήμου, με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει παραληφθεί και ξεκίνησε η τοποθέτησή του.