Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υδρολογική μελέτη Πεντελικού Όρους

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 49.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Για την ορθή διαχείριση των υδάτων στο Πεντελικό, απαιτείται η σύνταξη υδρολογικής μελέτης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Για την ορθή διαχείριση των υδάτων στο Πεντελικό, απαιτείται η σύνταξη υδρολογικής μελέτης. Μέχρι σήμερα τέτοια μελέτη δεν είχε συνταχθεί. Με την ολοκλήρωσή της οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Πεντελικού και μελέτη εφαρμογής του σχεδίου που θα υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της παρέμβασης.