Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 6 : Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Αποτελεί την κύρια μελέτη για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές και δασικές παρεμβάσεις στο Πεντελικό. Από τη μελέτη αυτή θα προκύχουν όλες οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και δασικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Πεντελικού όρους, αναβάθμιση απολύτως συμβαση με τη δασική νομοθεσία και την προστασία του δάσους, της χωρίδας και της πανίδας της περιοχής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το Πεντελικό θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη διαχειριστική μελέτη για το φυσικό περιβάλλον του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη δασική νομοθεσία. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για να γίνουν οι παρεμβάσεις που θα προστατέψουν και θα αναδείξουν περιβαλλοντικά το Πεντελικό. Η μέλετη αποτελεί εχέγγυο γα την πληρότητα και την ολιστική υλοποίηση της παρέμβασης στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.