Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 10: Μελέτη διαδρομών περιπάτου στο Πεντελικό Όρος

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, διαδρομών ποδηλάτου και διαδρομών για άτομα με κινητικά προβλήματα. Προβλέπεται και πιλοτική εφαρμογή της μελέτης σε κάποια τμήματα. Η μελέτη περιλαμβάνει διαμόρφωση, συντήρηση και σηματοδότηση των διαδρομών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης και της πολιτικής εφαρμογής, οι πολίτες θα αποκτήσουν άμεσα μια διαδρομή περιπάτου και μια διαδρομή ποδηλάτου, ώστε να μπορούν να μετακινούνται στο Πεντελικό, ενώ στη συνέχεια θα υποβηθεί η μελέτη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του συνολικού έργου διαμόρφωσης των συγκεκριμένων διαδρομών στο σύνολο του Πεντελικού Όρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση της παρέμβασης.

Categories
Uncategorized

Υποέργο 9: Υπηρεσίες δημιουργίας GIS εφαρμογής.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία εφαρμογής συστήματος γεωχωρικών δεδομένων που θα αποτυπώνει το Πεντελικό Όρος, τις διαδρομές, τα σημεία ενδιαφέροντος, θα περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό των εκτάσεων και τα δεδομένα του ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού, καθώς και κάθε άλλη γεωχωρική πληροφορία που είναι αναγκαία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη βάση των γεωχωρικών δεδομένων του Πεντελικού θα επιτευχθεί η πλήρης ψηφιακή καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το βουνό για χρήση τόσο προβολής των σημείων ενδιαφέροντος του Πεντελικού όρους, όσο και για λόγους παρακολούθησης των δεδομένων αυτών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 8 : Master Plan ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Πεντελικού

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου : Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ολοκληρωμένη μελέτη ανάδειξης του συνόλου των πολιτιστκών στοιχείων του Πεντελικού, τόσο της κλασσικής εποχής, όσο και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), όπου και εγκρίθηκε. Η έγκριση από το ΚΑΣ είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις στους πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον Αύγουστο 2022.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 7: Τεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος

Προϋπολογισμός 223.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπονται υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, τοπογράφου μηχανικού, καθώς και υπηρεσίες γεωλογικών μελετών, σε όλες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Πεντελικό Όρος. Επίσης προβλέπεται τεχνικός σύμβουλος για όλο το έργο, καθώς και νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας της παρέμβασης στην τοπική κοινωνία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι υπηρεσίες αυτές θα βοηθήσουν στην συντομότερη ολοκλήρωση της παρέμβασης στο Πεντελικό. Ο τεχνικός σύμβουλος θα συμβάλει ώστε η παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και συνεκτική. Ο νομικός σύμβουλος θα αποτυπώσει όλες τις εκκρεμότητες σε όλα τα επίπεδα που υπάρχουν στο Πεντελικό και θα προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων που θα ανακύψουν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε λίγες μέρες ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 6 : Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Αποτελεί την κύρια μελέτη για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές και δασικές παρεμβάσεις στο Πεντελικό. Από τη μελέτη αυτή θα προκύχουν όλες οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και δασικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Πεντελικού όρους, αναβάθμιση απολύτως συμβαση με τη δασική νομοθεσία και την προστασία του δάσους, της χωρίδας και της πανίδας της περιοχής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το Πεντελικό θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη διαχειριστική μελέτη για το φυσικό περιβάλλον του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη δασική νομοθεσία. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για να γίνουν οι παρεμβάσεις που θα προστατέψουν και θα αναδείξουν περιβαλλοντικά το Πεντελικό. Η μέλετη αποτελεί εχέγγυο γα την πληρότητα και την ολιστική υλοποίηση της παρέμβασης στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 5 : Ηλεκτρονική δικτύωση κύριων χώρων του Πεντελικού Όρους

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 12.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου WiFi για τη δικτύωση των χώρων του Πεντελικού Όρους και την παροχή δωρεάν υπηρεσίας παροχής δεδομένων στους πολίτες.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη δημιουργία σημείων ελεύθερης χρήσης διαδικτύου από τους επισκέπτες, οι πολίτες θα αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και μεγαλύτερες δυνατότητες πληροφόρισης για τα μνημεία και τους χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 4: Τεχνικές Μελέτες χώρου εκθέσεων και εκδηλώσεων

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Το Λατομείο Μουζάκη είναι το εγγύτερο στον αστικό ιστό λατομείο. Προβλέπεται ανάπλαση και ανάδειξη των παλαιών εγκαταστάσεών του ώστε να διαμορφωθούν σε ένα όμορφο χώρο αναψυχής και πολιτστικών δραστηριοτήτων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα δημιουργηθεί για τους πολίτες ένας νέος όμορφος χώρος μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού και κοντά στον αστικό ιστό, που θα μπορεί να φιλοξενήσει όμορφες υπαίθριες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός α τριμήνου 2023 θα έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 3 : Τεχνικές Μελέτες χώρων υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 260.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

 1. Προβλέπεται ολοκληρωένη μελέτη επισκεψιμότητας στο Πεντελικό Όρος, καθώς και μελέτη διαμόρφωσης των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Θα μελετηθεί ο αριθμός των επισκεπτών που μπορούν να προσεγγίσουν το Πεντελικό, καθώς και οι τρόποι πρόσβασης στο βουνό. Θα ανιχνευθεί η εποχικότητα των επισκέψεων. Παράλληλα θα γίνει μελέτη εφαρμογής για τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης που είναι απαραίτητοι.
 2. Υπάρχουν περίπου 20 χώροι αναψυχής και θέας στο Πεντελικό. Προβλέπεται μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης του κάθε ενός από αυτούς, ώστε να είναι φιλικοί στον επισκέπτη
 3. Προβλέπται συνολική μελέτη ανάπλασης του λατομείο Μαλτέζου, σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΔ προστασίας του Πεντέλικού. Το λατομείο περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα τμήματα που διαμορφώθηκαν με τις εργασίες ανάπλασης του 2001. Το λατομείο είναι μια από τις θέσεις που θα δεχτούν επεμβάσεις ουσιαστικής κλίμακας, με σκοπό να υπάρξουν ήπιας αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, να είναι ο χώρος αρχή κινήσεων προς το βουνό με τα πόδια, ποδήλατο ή λεωφορείο. Στο χώρο μπορεί να φιλοξενηθουν σύμφωνα με το ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 4. Προβλέπεται μελέτη ανάπλασης των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην κορυφή του βουνού, με στόχο να μετατραπούν σε ένα χώρο μοναδικής θέας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

 1. Θα διευκολυνθούν οι πολίτες στην πρόσβασή στους στον ορεινό όγκο του Πεντελικού, με φιλικές και οργανωμένες μετακινήσεις. Θα δημιουργηθούν οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης
 2. Θα δημιουργηθούν 20 περίπου όμορφοι οργανωμένοι χώροι υπαίθριας αναψυχής και θέας που μπορούν να τους επισκέπτονται οι πολίτες και να ψυχαγωγούνται ποιοτικά μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού
 3. Στο Λατομείο Μαλτέζου, θα δημιουργηθεί για τους πολίτες ένας νέος όμορφος χώρος μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού για αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες
 4. Ο χώρος στην κορυφή του βουνού, που σήμερα βρίσκεται σε εκγατάλειψη, θα διαμορφωθεί σε χώρος μοναδικής θέας στην Αττική, ενώ θα μπορεί να φιλοξενήσει και πολιτιστικές δραστηριότητες περιορισμένης έκτασης

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός α τριμήνου 2023 θα έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 2 : Μελέτες ανάδειξης αρχαίων λατομείων, μνημείων

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 235.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ένραξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

 1. Με τη μελέτη ανάδειξης του λατομείου Σπηλιάς, της οδού λιθαγωγίας και του χώρου στο λατομείο Σουλινάρι, θα γίνει διαμόρφωση των συγκεκριμένων χώρων για την ανάδειξη των λατομικών τοίχων με εμφανή τα ίχνη από την αρχαία λατομική δραστηριότητα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των εκκλησιδίων στο στόμιο της Σπηλιάς. Επίσης, αποκατάσταση της σπηλιάς και ανάδειξη της. Καταγραφή οδού λιθαγωγίας και σχεδιασμός ανάδειξης του αρχικού τμήματος δρόμου που βρίσκεται στο Πεντελικό από τον οποίο οδηγήθηκαν τα μάρμαρα από το Πεντελικό στην Αθήνα
 2. Με την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του λατομείου Περάκη, το λατομείο θα αναδειχθεί, ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμο και προσβάσιμο από τους πολίτες.
 3. Με τη μελέτη ανάπλασης του λατομείου ΑΛΦΑ θα υπάρξει σχέδιο για διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την πρόβλεψη δημιουργίας θεατρικού χώρου. Παράλληλα προβλέπετια και μελέτη ανάδειξης του αρχαίου λατομείου Βαθυρέματος, καθώς και δημιουργίας άλλων 2-3 μικρότερων θεατρικών χώρων στο Πεντελικό
 4. Προβλέπεται η ανάδειξη δύο βυζαντινών μνημείων
 5. Μελέτη ανάδειξης λατομείων άνω Πεντέλης
 6. Με τη μελέτη ανάδειξης θα γίνει αναλυτική καταγραφή των λατομείων της Άνω Πεντέλης και σχεδιασμός ανάδειξης αυτών

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης στο Πεντελικό, είναι η ανάδειξη των μνημείων της κλασσικής αρχαιότητας, με εμβληματική παρέμβαση αυτή της ανάδειξης του Αρχαίου Λατομείου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, που θα μπορεί να είναι επισκέψιμος από πολίτες και τουρίστες – επισκέπτες της χώρας μας. Η ανάπλαση και ανάδειξη των γειτονικών λατομείων, θα συμβάλλει ώστε η παρέμβαση να είναι ενιαία και ολοκληρωμένη.
 
Η δημιουργία στο χώρο του λατομείου ΑΛΦΑ ενός θεατρικού χώρου με υλικά φιλικά στο περιβάλλον, θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντέλη με μοναδική θέα το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός α τριμήνου 2023 θα έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υποέργο 1: Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 68.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

 1. Με τη μελέτη για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας του βουνού (προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας) στο Όρος Πεντέλη και τη μελέτη για την αποκατάσταση της βλάστησης, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα είδη χλωρίδας και πανίδας της Πεντέλης και να προσδιοριστεί ποιά χρήζουν προστασίας. Θα προβλεφθούν αναδασωτικές εργασίες με πυράντοχα είδη.
 2. Με τη μελέτη εκπόνησης σεναρίων από τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία/οικονομία και το σχέδιο δράσης για την αποφυγή της, θα εκτιμηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Πεντέλης και την εξέλιξη που μπορεί να έχει στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Προβλέπεται σύνταξη σχεδίου διαχείρισης κινδύνου φυσικών καταστροφών και κρίσεων.
 3. Με τη μελέτη για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Πεντελικού όρους, θα προβλεφθεί σχέδιο ώστε το Πεντελικό να καταστεί χώρος μηδενικών αποβλήτων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι μελέτες αυτές, μαζί με τη διαχειριστική μελέτη του ορεινού όγκου (Α/Α ΠΕΝΤ 6) και την υδρολογική μελέτη (Α/Α ΠΕΝΤ 11), θα αντιμετωπίσουν ολιστικά όλες τις παραμέτρους της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Πεντελικού και θα συμβάλλουν στην ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση του Όρους. Θα καλύψουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις, την ενίσχυση της χλωρίδας (αναδασώσεις και είδος δέντρων) και πανίδας του Πεντελικού, ενώ θα συνταχθεί και σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων στο βουνό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε