Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόκτηση του κοινόχρηστου Δασικού Χώρου Εξοχών Χωροφυλακής στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από το δικαστήριο

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος των εξοχών χωροφυλακής 37 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένος Κοινόχρηστος Χώρος, όμως δεν είχε εκκινηθεί καμία διαδικασία για την απόκτησή του. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε την απόκτηση του χώρου να την κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι έχει εκδοθεί πράξη απαλλοτρίωσης για την απόκτηση του δασικού χώρου των 37 στρεμμάτων από το ΥΠΕΝ και στη συνέχεια ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απαλλοτρίση του χώρου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Δήμος Πεντέλης διασώζει και αποκτά (ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο) ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, όμορο των δασικών εκτάσεων Παπαδημητρίου και ΝΙΕΝ, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των πολιτών. Οι πολίτες θα χαίρονται ένα δασικό χώρο καλά φροντισμένο από το Δήμο Πεντέλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Υποβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αίτημα για προσδιορισμό της τιμής της απαλλοτρίωσης. Το δικαστήριο έχει οριστεί για το Νοέμβριο του 2024.