Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.180€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα, αποτυπώνει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να κάνει ο Δήμος για την πρόβλεψη και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με χρήση ανανεώσιμων πόρων ενέργειας.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, σε περισσότερο αποδοτική ενέργεια με λιγότερα χρήματα και στη μείωση -αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε