Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τους πεζόδρομους περιμετρικά του Δάσους Παπαδημητρίου

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος Προστσαίας του Δάσους Παπαδημητρίου, προβλέπονται πεζόδρομοι μεταξύ του δασικού χώρου και του πρώην Νοσοκομείου. Ο Δήμος έχει υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης πρέπει να συνταχθεί πράξη αναλογισμού. Μετά θα υπάρξει προσδιορισμός της τιμής απόκτησης των χώρων που έχουν χαρακτηριστεί πεζόδρομοι και έτσι το σχέδιο θα ολοκληρωθεί και οι πολίτες θα μπορούν να περπατούν περιμετρικά του δασικού χώρου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η πράξη αναλογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης. Αμέσως μετά θα κατατεθεί στο δικαστήριο αίτηση για προσδιορισμό του τιμήματος της απαλλοτρίωσης.