Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 558.000€

Μελέτη Υλοποιείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Προς υπογραφή σύμβασης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ΔΚ Πεντέλης, δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο. Η δημοτική αρχή κατάφερε το 2020 η μελέτη να χρηματοδοτηθεί και να συνταχθεί από το ΥΠΕΝ. Ο Δήμος μας είναι στους πρώτους 13 Δήμους που πολεοδομικές μελέτες θα συνταχθούν από το ΥΠΕΝ.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Η ΔΚ Πεντέλης ήταν η μόνη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής χωρίς τοπικό χωρισκό σχέδιο. Αποτέλεσμα η ΔΚ Πεντέλης να μην έχει ξεκάθαρο τοπίο χρήσεων γης, κοινόχρηστων χώρων, ενώ υπάρχουν εξαιτίας αυτής της έλλειψης και περιοχές εκτός σχεδίου. Με τη σύνταξη της μελέτης η περιοχή θα αποκτήσει σαφείς και σύγχρονες χρήσεις γης, θα αποκτήσει τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, ενώ με τη διαδικασία αυτή θα ενταχθούν στο σχέδιο περιοχές όπως πχ η περιοχή των Γεωργοκτηνοτρόφων και του σχεδίου πόλης που δεν είχε εγκριθεί από το ΣΤΕ το 2009.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη έχει ξεκινήσει να συντάσσεται και αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το 2025.