Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ύπαρξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων αποτυπώνει τις δράσεις του Δήμου, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να είναι συμβατή με τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού και τους στόχους για τα ποσοστά ανακύκλωσης και ταφής των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ο Δήμος θα διαχειρίζεται τα απόβλητά του σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με στόχο τη μείωση της ταφής και την αύξηση της ανακύκλωσης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων αυτών είναι σημαντικό, ενώ ο Δήμος μειώνει την οικονομική του επιβάρυνση από το τέλος ταφής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε